Header image  
Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици  
  Начало ::
   
 
За учениците
Website Translation Widget
by free-website-translation.com
ПРАВИЛНИК
За дейността на Профилирана Гимназия с Изучаване на Чужди Езици

Член 6. - Учениците и учителите са длъжни да спазват общоприетите морални и етнични норми за благоприличие, културно поведение и общуване. В учебната работа и в отношенията помежду си те са длъжни да се обръщат един към друг вежливо, в официална или учтива форма. При влизане на учител, помощник - директор или директор в класната стая,учениците ги посрещат изправени.

Член 9. - Училището осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с родителите на учениците и обществеността. (1) Във всяка паралелка се избира родителски колектив от трима души, който подпомага класния ръководител в неговата работа с учениците. (2) Управлението на училището, както и цялостната му дейност, се подпомага от училищното настоятелство, което работи в съответствие с разпоредбите на глава шеста "Настоятелства" от ЗНП и своя Устав. (3) Училището постоянно сътрудничи с обществеността, с национални и международни правителствени и не правителствени организации, с научни и културни институции.

Член 10. - Училището осъществява своята дейност в условията на диалог, взаимно уважение и толерантност с учениците.Учениците избират ученическия съвет, който ги представлява пред административното ръководство и педагогическия съвет и подпомага вземането и осъществяването на решения, свързани с живота в училище.

Член 22. - С разрешение на директора учителите могат да организират, извън редовните учебни часове, извънкласни форми на обучение за желаещи ученици.

Член 23. - Учителите дават консултации на учениците извън редовните учебни часове по график, утвърден от директора на в началото на всеки учебен срок.

Член 30. - Учителите отговарят за реда и дисциплината в учебния час.

Член 33. - При отсъствие от учебни занятия по различни причини учителите са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководството.

Член 36. - Класните ръководители осъществяват разностранна възпитателна дейност с учениците като: - работят с тях в часовете на класа и в извънучилищни форми по съвместно разработен план; - изучават техните индивидуални особености, наклонности и интереси и съдействат за тяхното личностно изграждане и развитие; - поддържат тесен контакт с родителите на учениците;работят с тях, с педагогическия съветник на училището и другите учители за разрешаване на възникнали проблеми и особени случаи в паралелката.

Член 37. - Класният ръководител е длъжен да: - да запознае учениците със законовата уредба на образованието и с техните права и задължения съгласно нормативните актове и настоящия правилник; - да съдейства на учениците по административни въпроси; - да осъществява контрол върху поведението на учениците и при извършване на нарушения да вземе съответстващи мерки.